محل تأسیس کد اقتصادی تاریخ تأسیس شناسه ملی شماره ثبت مالکیت نوع شرکت نام شرکت
تهران 411316696655 26 - 1 - 1983 10100917646 46540 خصوصی سهامی خاص مهرزا

دوشنبه 11 شهريور 1398-10:16:11 AM

اشتراک در