محمد جعفری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد راه و ساختمان

دانشکده فنی دانشگاه تهران

تعداد سهام: 74

امیر قربانی

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد معماری

دانشکده فنی دانشگاه تهران

تعداد سهام: 15

مریم برجعلی پور

عضو هیئت مدیره

علوم انسانی

 

تعداد سهام: 10

داریوش صفر خوانلو عفری

عضو هیئت مدیره

 

دانشکده فنی دانشگاه تدانشکده فنی دانشگاه تهران هران

تعداد سهام: 1

دوشنبه 11 شهريور 1398-10:49:01 AM

اشتراک در