محمد جعفری
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد راه و ساختمان
دانشکده فنی دانشگاه تهران
سابقه: 35 سال

جمعه 28 تير 1398-10:51:31 AM

اشتراک در