سیاوش جعفری
مسئول واحد انفورماتیک
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار لیسانس
کالیفرنیا UCLA دانشگاه
سابقه: 5 سال
سمیرا برجعلی پور
مسئول شبکه
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار لیسانس
آزاد رودهن دانشگاه
سابقه: 4 سال
الهام قولی
کارشناس طراحی سایت
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار لیسانس
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
سابقه: 4 سال

جمعه 28 تير 1398-10:59:52 AM

اشتراک در