امير قرباني
مدیر آتلیه معماری
مهندسي معماری فوق ليسانس
دانشكده هنرهای زيبا دانشگاه تهران
سابقه: 16 سال
سعید هادی
طراح و سرپرست معماری
مهندسي معماری فوق ليسانس
دانشگاه آزاد تبریز
سابقه: 10 سال
منوچهر مرجان
طراح معماری
مهندسي معماری دکترا
رم ایتالیا
سابقه: 50 سال
ند ا داهي
طراح معماری
مهندسي معماری فوق ليسانس
دانشگاه علم و صنعت ايران
سابقه: 15 سال
ياسمن شمس زاده
طراح معماری
مهندسي معماری فوق ليسانس
دانشگاه شهید بهشتی
سابقه: 10 سال
میثم نصیریان
طراح معماری
مهندسي معماری ليسانس
دانشکده علامه دهخدا قزوین
سابقه: 9 سال
فاطمه نیکو
طراح معماری
مهندسی معماری لیسانس
دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
سابقه: 5 سال
 
 
 
سابقه: 000 سال
نگار مهدوی راد
طراح معماری
مهندسی معماری لیسانس
دانشگاه آزاد قزوین
سابقه: 7 سال

پنجشنبه 24 مرداد 1398-12:00:31 PM

اشتراک در