محمد جعفري
مدیر گروه سازه
مهندسي راه و ساختمان فوق ليسانس
دانشكده فني دانشگاه تهران
سابقه: 32 سال
داریوش صفر خانلو
طراح سازه
مهندسي راه و ساختمان فوق ليسانس
دانشکده فنی دانشگاه تهران
سابقه: 32 سال
پدرام پناهي
طراح سازه
مهندسي عمران - سازه فوق ليسانس
دانشگاه سمنان
سابقه: 18 سال
آرش قرباني
طراح سازه
مهندسي عمران - سازه فوق ليسانس
دانشگاه آزاد سمنان
سابقه: 14 سال
محمدجواد کریم لو
طراح سازه
مهندسي عمران دانشجوی دکتری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه: 10 سال
آزیتا اخوان
کارشناس رسیدگی و برآورد
مهندسي عمران ليسانس
دانشگاه غیرانتفایی کسری رامسر
سابقه: 4 سال
سید مهدی رفیعی
کارشناس رسیدگی و برآورد
مهندسي عمران ليسانس
دانشگاه آزاد تهران مرکز
سابقه: 2 سال

جمعه 28 تير 1398-10:21:30 AM

اشتراک در