حسن خمامی
مدیر پروژه طراحی تاسیساتی
مهندسی مکانیک فوق ليسانس
دانشكده فني دانشگاه تهران
سابقه: 30 سال
محمد حسین نجاریان
طراح تاسیسات مکانیکی
مهندسی مکانیک فوق لیسانس
دانشگاه علم و صنعت تهران
سابقه: 30 سال
فاطمه علیخانی
طراح تاسیسات مکانیکی
مهندسی مکانیک ليسانس
دانشگاه علمی کاربردی علوم تحقیقات
سابقه: 15 سال
فرامرز علی نژاد
طراح تاسیسات الکتریکی
مهندسی برق ليسانس
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سابقه: 30 سال
شهروز جعفری قدس
طراح تاسیسات الکتریکی
مهندسی برق ليسانس
دانشگاه آزاد ساوه
سابقه: 9 سال
محسن محمد پور
طراح تاسیسات الکتریکی
مهندسی برق فوق لیسانس
دانشگاه کاشان
سابقه: 5 سال
فرناز صادقی پور
طراح تاسیسات الکتریکی
مهندسی معماری لیسانس
دانشگاه آزاد واحد قزوین
سابقه: 5 سال

جمعه 28 تير 1398-10:21:30 AM

اشتراک در