امین ترحمی
مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهندسیدانشگاه آزاد اصفهان صنایع لیسانس
 
سابقه: 9 سال
ERERERTRET
EFEFEFERFEF
مهERTERTRE
 
سابHTقه: 9 سال
 
 
 
HFSDFWHGDWGHDWED

پنجشنبه 24 مرداد 1398-11:46:54 AM

اشتراک در