امین ترحمی
مسئول واحد تضمین کیفیت
مهندسی صنایع ليسانس
دانشگاه آزاد اصفهان
سابقه: 9 سال
اشرف واحدی
آرشیو و مستندات
نقشه کشی دیپلم
فنی و حرفه ای
سابقه: 10 سال

جمعه 28 تير 1398-11:19:07 AM

اشتراک در